Xy lanh

Xy lanh

Phiên bản:
Tiêu chuẩn
xl1
Áp suất hoạt động
xl1
Nhiệt độ hoạt động
xl1
Đường kính nòng
xl1
Hành trình tối đa
xl1
Tiêu chuẩn
xl2
Áp suất hoạt động
xl2
Nhiệt độ hoạt động
xl2
Đường kính nòng
xl2
Hành trình tối đa
xl2
Tiêu chuẩn
xl3
Áp suất hoạt động
xl3
Nhiệt độ hoạt động
xl3
Đường kính nòng
xl3
Hành trình tối đa
xl3