Hệ thống ống nhôm

Hệ thống ống nhôm

Phiên bản:
Tiêu chuẩn kết nối
hton1
Áp suất hoạt động
hton1
Nhiệt độ hoạt động
hton1
Các tiêu chuẩn đặc biệt
hton1
Ứng dụng phổ biến
hton1
Tiêu chuẩn kết nối
hton2
Áp suất hoạt động
hton2
Nhiệt độ hoạt động
hton2
Các tiêu chuẩn đặc biệt
hton2
Ứng dụng phổ biến
hton2