Ống khí nén

Ống khí nén

Phiên bản:
Áp suất hoạt động
okn1
Nhiệt độ hoạt động
okn1
Vật liệu ống
okn1
Các tiêu chuẩn đặc biệt
okn1
Ứng dụng phổ biến
okn1
Áp suất hoạt động
okn2
Nhiệt độ hoạt động
okn2
Vật liệu ống
okn2
Các tiêu chuẩn đặc biệt
okn2
Ứng dụng phổ biến
okn2