Đầu nối

Đầu nối

Phiên bản:
Đường kính Ống Kết nối
a
Đường kính Ren Kết nối
a
Vật liệu
a
Áp suất hoạt động
a
Nhiệt độ hoạt động
a
Đường kính Ống Kết nối
b
Đường kính Ren Kết nối
b
Vật liệu
b
Áp suất hoạt động
b
Nhiệt độ hoạt động
b